facebook
gplus
linkedin
instagram
newsletter subscribe

Naujienlaiškio prenumerata

Teritorinių ligonių kasų kompensavimas

Bendradarbiaujame su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinėmis Ligonių kasomis. Lentelėje apačioje pateikėme informaciją su kuriomis teritorinėmis Ligonių kasomis dėl kurių konkrečių paslaugų esame pasirašę sutartis ir kokią sumą teritorinė Ligonių kasa kompensuoja (paskutinį kartą informacija atnaujinta 2018 m. gegužės 8 d.)

Vilniaus TLK Kauno TLK Klaipėdos TLK Šiaulių TLK Panevėžio TLK
Vaikų dantų dengimas silantais Kompensuoja nuo 7,22 iki 14,50 € Kompensuoja nuo 7,22 iki 14,5 € Kompensuoja nuo 7,22 iki 14,5 € Kompensuoja nuo 7,22 iki 14,5 €
Anesteziologo reanimatologo konsultacija 12,86 € 12,86 € 12,86 €
Anesteziologo reanimatologo konsultacija su nejautra 45,10 € 45,10 €
Dantų protezavimas pensijinio amžiaus žmonėms 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo
Dantų protezavimas neįgalumą turintiems žmonėms 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo 463,13 balo
Dantų protezavimas vaikams 1.424,99 balo 1.424,99 balo 1.424,99 balo 1.424,99 balo 1.424,99 balo

 

KOMPENSUOJAMO DANTŲ PROTEZAVIMO TVARKA

Dėmesio!!! 2009 m. spalio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-743 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2009, Nr. (112-4784) patvirtinta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka.

Kur kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto?

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis:

 • į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios prisirašęs, odontologą.

Kas turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (toliau – dantų protezaviomo paslaugos)?

Teisę į dantų protezavimo paslaugas turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 • vaikai iki 18 metų

Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti, kad asmuo būtų įrašytas į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus?

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, (arba jo atstovas), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios jis prisirašęs, pateikia:

 • prašymą, kuriame nurodoma asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pensininkai – pensininko pažymėjimą, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys – neįgaliojo pažymėjimą;
 • gydytojo odontologo arba gydytojų konsiliumo išvadą (forma 027/a) dėl dantų protezavimo paslaugų reikiamumo.

Asmens, negalinčio pateikti bent vieno iš aukščiau išvardintų dokumentų, prašymas nepriimamas.

Ar visiems asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto tik asmenims:

 • kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties;
 • kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio);
 • kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio.

Ar nustatyta maksimali pinigų suma, kuri gali būti kompensuojama?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, turintiems mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų porų ir/ar diagnozuotas didesnis kaip II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas – iki 376,51 balų, šiuo metu 372,74 Eur.
 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio 1158,48 balų, šiuo metu 1146,90 Eur.
 • vaikams – 1158,48 balų, šiuo metu 1146,90 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl balo vertės patvirtinimo“ 2015 m. vasario 10 d. Nr. V-188.

1 balas – 0,99 Eur.

Kas informuoja ar asmuo įrašytas į sąrašus?

Pranešimą apie asmens įrašymą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą teritorinė ligonių kasa ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asmens arba jo atstovo prašymo gavimo iš PAASPĮ ar kitos teritorinės ligonių kasos dienos išsiunčia asmeniui prašyme nurodytu adresu.

Ar vaikams dantų protezavimo paslaugos teikiamos ta pačia tvarka?

Vaikų atstovams teritorinė ligonių kasa pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas išsiunčia per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ ar kitos teritorinės ligonių kasos dienos, t. y. vaikams dantų protezavimo paslaugos iš PSDF biudžeto kompensuojamos be eilės.

Kur kreiptis gavus iš teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą?

Gavus iš teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus, nereikia kreiptis nei į teritorinę ligonių kasą, nei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šis pranešimas yra tik informacinis, kuriuo informuojama, kad asmuo įtrauktas į sąrašus ir koks asmens numeris laukiančiųjų dantų protezavimo sąraše. Tačiau, gavęs teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įrašymą į sąrašus, asmuo gali ir nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo, jeigu už paslaugas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turi pateikti teritorinei ligonių kasai nustatytos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas. Prie prašymo reikia pridėti:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išrašytos sąskaitos originalą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – kasos pajamų orderį, kasos aparato čekį, pinigų priėmimo kvitą ir kt.;
 • teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Tik atėjus eilei, TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą.

Ar visos dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, ir tik visiškai baigus dantų protezavimą.

Ar grąžinama kompensacija jeigu asmuo, susimokėjęs už dantų protezavimo paslaugas pats, mirė?

Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas grąžinimo, teisė į kompensacijos grąžinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Penktosios knygos normomis, pereina to asmens įpėdiniui(-iams).

Per kiek laiko, gavus iš teritorinės ligonių kasos pažymą, privalu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų?

Gavęs teritorinės ligonių kasos Pažymą, asmuo (vienas arba su atstovu) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažymos išsiuntimo datos turi atvykti į vieną iš sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų sąraše arba kitų teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse, ir su gydytoju odontologu suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo jam arba jo atstovaujamajam laiką, mastą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Jeigu asmuo arba jo atstovas per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo dienos nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo ir nepradėjo dantų protezavimo arba nesikreipė į teritorinę ligonių kasą dėl šių paslaugų atidėjimo vėlesniam laikui, jis išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų.

Ar dantų gydymas įeina į dantų protezavimo paslaugas?

Dantų gydymas į dantų protezavimo paslaugas neįeina. Pas gydytoją odontologą susitarti dėl dantų protezavimo teikimo laiko, masto ir kitų sąlygų asmuo privalo atvykti sanuota bei paruošta dantų protezavimui burnos ertme. Dantų protezavimo paslaugos turi būti pradėtos per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išsiuntimo datos, priešingu atveju asmuo bus išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų.

Ar galima dantų protezavimo paslaugas atidėti vėlesniam laikui?

Dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui. Norėdamas pasinaudoti šia teise, asmuo (arba atstovas) per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo datos turi raštu pateikti teritorinei ligonių kasai prašymą atidėti dantų protezavimo paslaugas ir suderinti paslaugos teikimo terminą.

Kada asmuo išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų?

Iš laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašų asmuo išbraukiamas, jeigu jis arba jo atstovas per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo dienos nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo ir nepradėjo dantų protezavimo arba nesikreipė į teritorinę ligonių kasą dėl šių paslaugų atidėjimo vėlesniam laikui.

Šaltinis: www.ktlk.lt